Assoċjazzjoni Nazzjonali Għall-Azzjoni Tal-Familja – Anjaf (PT)

ANJAF_logo_Novo

ANJAF hija asso?jazzjoni ming?ajr skop ta’ qlig? li ?iet stabbilita fl-1989 u li g?andha l-g?an li tinkora??ixxi s-solidarjetà bejn i?-?g?a?ag?, il-familji tag?hom u l-komunità, sabiex tippromwovi l-ugwaljanza, il-?ustizzja u l-progress, permezz ta’ azzjonijiet armonizzati ta’ ?vilupp ekonomiku, so?jali u kulturali li jassiguraw rappre?entazzjoni, parte?ipazzjoni u intervent.

L-g?an ewlieni huwa li nwettqu attivitajiet li jikkontribwixxu g?all-integrazzjoni so?jo-professjonali u l-?vilupp so?jo-kulturali tal-gruppi esposti kollha, partikolarment dawk f’sitwazzjoni ta’ esklu?joni, sabiex nippromwovu l-armonija so?jali.

ANJAF g?andha esperjenza twila fl-ambjent tal-?absijiet, billi l-asso?jazzjoni ilha attiva mill-2004 fil-qasam ta’ pro?etti relatati direttament jew indirettament mad-detenuti fil-livell nazzjonali u internazzjonali.

ANJAF ser tkun involuta fil-pakketti tax-xog?ol kollha tal-pro?ett, imma ser tkun fuq kollox responsabbli tal-implimentazzjoni tal-attivitajiet tal-pro?ett fil-livell nazzjonali u biex tassigura l-parte?ipazzjoni tal-partijiet interessati rilevanti. Ser tie?u sehem fil-laqg?at kollha tal-pro?ett u ser torganizza workshops fil-livell nazzjonali mal-partijiet interessati kollha kif ipprovdut fil-pro?ett.