Center Za Izobraževanje In Kulturo Trebnje – CIK (SI)

logo_cik

I?-?entru g?all-Edukazzjoni u l-Kultura ta’ Trebnje huwa organizzazzjoni privata, stabbilita mill-muni?ipalità ta’ Trebnje biex tippromwovi u ti?viluppa l-edukazzjoni tal-adulti. Noffru firxa komprensiva ta’ programmi formali u informali.

Fi snin re?enti, ing?atat attenzjoni ikbar lil diversi pro?etti li ji?viluppaw u jinkora??ixxu t-tag?lim tul il-?ajja fost diversi gruppi destinatarji, sabiex jikber il-livell ta’ litteri?mu, spe?jalment fost il-persuni so?jalment vulnerabbli (l-anzjani, ir-residenti rurali, il-membri tal-komunità Roma, il-persuni bi b?onnijiet spe?jali, il-persuni qeg?da, il-?absin, e??.)
L-ispettru tal-attivitajiet ewlenin:

  • L-edukazzjoni primarja g?all-adulti hija inti?a g?all-adulti kollha li ma spi??awx l-edukazzjoni elementari tag?hom u li jixtiequ jikkompletaw l-iskola primarja u jie?du korsijiet o?ra.
  • L-edukazzjoni vokazzjonali u teknika g?all-adulti li ma rnexxielhomx jiksbu jew jikkompletaw l-edukazzjoni vokazzjonali jew teknika matul l-edukazzjoni regolari tag?hom, jew meta l-edukazzjoni e?istenti ma taqbilx mar-rekwi?iti tas-suq tax-xog?ol.
  • Korsijiet : korsijiet tal-lingwi, Sloven g?all-barranin, kompetenzi fl-informatika, korsijiet tal-kontabbiltà jew ?amma tal-kotba, kors ta’ assistent tax-chef jew ta’ infirmiera tal-kura fid-dar.
  • Università tal-persuni mda??la fl-età, inti?a g?all-popolazzjoni rtirata u li g?andha l-g?an li tipprevieni s-solitudni fost l-anzjani, ittejjeb l-inklu?joni tag?hom fl-edukazzjoni u s-so?jetà kif ukoll tinkora??ixxi ?-?ittadinanza attiva.

CIK Trebnje huwa msie?eb nazzjonali tal-pro?ett. Huwa responsabbli g?all-funzjonament tajjeb tal-pro?ett fis-Slovenja, b’kooperazzjoni mill-qrib mal-imsie?eb Sloven l-ie?or PRO-ECO. I?-?entru g?andu l-?estjoni globali tal-partijiet interessati f’idejh u jmexxi l-attivitajiet fis-Slovenja. I?-?entru huwa wkoll inkarigat mill-implimentazzjoni pilota tal-pro?ett fis-Slovenja u t-tixrid tal-informazzjoni u l-applikazzjoni fis-Slovenja. Huwa wkoll involut fil-pakketti kollha tax-xog?ol tal-pro?ett.