Ċentru għall-Promozzjoni tat-Tagħlim tul il-Ħajja – CPIP (RO)

logo_cip

Is-CPIP huwa l-koordinatur tal-pro?ett u jsegwi l-motto: “It-tag?lim tul il-?ajja huwa l-muftie? biex wie?ed i?omm il-pass!”

I?-?entru huwa istituzzjoni non-governattiva u ming?ajr skop ta’ ?las li tippromwovi l-kultura tat-tag?lim tul il-?ajja permezz tal-involviment attiv tal-membri kollha tal-komunità bil-g?an li ti?i ?viluppata strate?ija koerenti g?all-implimentazzjoni tal-kun?ett u l-prattika tat-“tag?lim tul il-?ajja”. Din l-istrate?ija hija kkunsidrata essenzjali g?as-sistema tran?itorja tal-edukazzjoni u t-ta?ri? fir-Rumanija.

Is-CPIP huwa impenjat favur il-promozzjoni tal-prin?ipju tal-opportunitajiet indaqs g?ad-detenuti u l-ex-detenuti fl-isfera pubblika u l-prattiki asso?jati, b?ala parti integrali mid-demokratizzazzjoni u l-?olqien ta’ so?jetà miftu?a, sabiex jer?a’ ji?i ddefinit l-istatus tal-gruppi mar?inalizzati fir-Rumanija u jittejbu l-kundizzjonijiet tag?hom. A?na nappo??jaw inizjattivi u nimplimentaw programmi u pro?etti li g?andhom l-g?an li jqajmu kuxjenza fis-so?jetà Rumena fir-rigward tal-kundizzjoni attwali tal-edukazzjoni fil-?abs u r-rwol li tista’ u g?andha taqdi fl-i?vilupp so?jali tal-pajji?.

Is-CPIP huwa parti min-netwerks Ewropej u nazzjonali ffukati fuq it-ta?ri? fl-ambitu tal-edukazzjoni lill-adulti u mexxa pro?etti ta’ valur fl-oqsma tal-:

  • benessri so?jali u l-gruppi mar?inalizzati;
  • ir-responsabbiltà so?jali b?ala parti minn ?ew? netwerks nazzjonali;
  • l-i?vilupp re?jonali bil-?idma fil-qasam tas-sa??a u s-sigurtà tas-settur agrikolu u fit-ta?ri? ta’ persuni involuti fl-i?vilupp rurali;
  • l-i?vilupp tal-SMEs permezz ta’ kollaborazzjoni mal-korpi ta’ appo?? tal-SMEs u permezz tat-tfassil ta’ g?odda g?all-integrazzjoni tal-?addiema fi tran?itu.