Ċentru ta’ Taħriġ tal-Uffiċjali tal-Ħabs ta’ Arad (RO)

logo_minister

I?-?entru ta’ Ta?ri? tal-Uffi?jali tal-?abs huwa divi?joni tal-?abs ta’ Arad li tipprovdi t-ta?ri? inizjali u kontinwu tal-persunal tal-?absijiet fir-Rumanija, sabiex tippermetti l-i?vilupp tal-kompetenzi professjonali, bi qbil ma’ kompetenzi spe?ifi?i.

Norganizzaw korsijiet ta’ ta?ri? inizjali u kontinwu, laqg?at, workshops, skambji ta’ informazzjoni u prattika tajba fi ?dan gruppi spe?jalizzati, e??. L-attivitajiet ta’ ta?ri? huma appo??jati minn g?alliema b’esperjenza estensiva fl-ambjent tal-?abs, flimkien ma’ spe?jalisti mistednin mis-sistema tad-detenzjoni (edukaturi, uffi?jali tal-?abs, infirmiera) li ja?dmu mal-minuri u ?-?g?a?ag? li jiksru l-li?i, sabiex itejbu l-komunikazzjoni tal-parte?ipanti u l-kompetenzi pedago?i?i tag?hom.

Is-CFSO ser tkun involuta fil-pakketti tax-xog?ol kollha tal-pro?ett. Barra minn hekk, i?-?entru ser jikkoordina r-ri?erka tat-tieni WP u jkollu kuntatt dirett mal-partijiet interessati fir-Rumanija.