EUROCOOP Istitut għar-Riċerka u l-Iżvilupp fl-Ewropa (SI)

logo_eurocoop

L-Istitut g?all-kooperazzjoni, ir-ri?erka u l-i?vilupp EUROCOOP huwa organizzazzjoni privata ming?ajr skop ta’ qlig?. It-tim jiffoka fuq ir-ri?erka u l-i?vilupp ta’ setturi so?jali ewlenin fl-Ewropa tal-lum.

Il-membri tal-istitut jipparte?ipaw fil-PRO?ETTI EWROPEJ fl-oqsma tal-gruppi so?jali vulnerabbli, l-inklu?joni so?jali, l-ugwaljanza ta-sessi, in-non-diskriminazzjoni, id-drittijiet universali tal-bniedem u d-drittijiet tat-tfal. A?na nag?mlu mill-a?jar biex nippermettu lill-individwi, l-organizzazzjonijiet u l-gvernijiet i?ibu bidla effettiva fis-sistema e?istenti, u niggwidaw il-partijiet interessati lejn soluzzjonijiet pa?ifi?i li jassiguraw id-dinjità ta’ kull persuna, spe?jalment it-tfal, i?-?g?a?ag? u n-nisa.

It-tim ta’ esperti tag?na jie?u sehem fi pro?etti Ewropej fir-RI?ERKA U L-I?VILUPP TAL-INFORMATIKA, b’enfasi fuq l-attivitajiet ta’ ri?erka interdixxiplinarja f’diversi oqsma tal-inklu?joni so?jali u l-protezzjoni so?jali u l-i?vilupp ta’ g?odda tal-e-learning, fit-TIXRID permezz ta’ azzjonijiet komprensivi u mmirati ta’ tqajjim ta’ kuxjenza, it-tixrid ta’ informazzjoni attiv tar-ri?ultati tal-pro?ett  u l-?olqien ta’ materjal promozzjonali u edukattiv kif ukoll fil-?ESTJONI TAL-PRO?ETT U L-KONTROLL TAL-KWALITÀ permezz tal-kompetenzi li ?viluppa f’iktar minn 25 pro?ett Ewropew u nazzjonali.

Il-kumpanija hija l-imsie?ba ewlenija g?all-pakkett WP3 – ?vilupp ta’ Assistent tat-Ta?ri? Introduttiv. Hija ser tie?u ?sieb l-i?vilupp ta’ ambjent onlajn g?all-professjonisti tat-tag?lim lill-adulti mill-fa?i pilota sal-implimentazzjoni tal-applikazzjoni.