Inizjattivi Ta’ Tagħlim Għall-Impjieg – LIFE (UK)

logo_life

LIFE hija kumpanija ta’ interess komunitarju li ta?dem ma’ korpi privati u pubbli?i biex toffri programmi intraprenditorjali u edukattivi fis-Sistema tal-?ustizzja Kriminali fir-Renju Unit. Il-programm Eureka tfassal u ?ie offrut b’enfasi fuq il-pri?unieri detenuti b?alissa u jippermetti intervent bikri u riabilitazzjoni mtejba ladarba jo?or?u mill-?abs.

Bl-appo?? tal-gvernaturi u bil-kooperazzjoni tar-Reducing Reoffending Managers, il-programm Eureka tnieda u g?adu g?addej f’HMP Featherstone, HMP Oakwood, HMP Swansea u HMP Drake Hall. B’tim ?g?ir ta’ 3 u appo??jat mill-Bord tad-Diretturi mis-settur pubbliku, privat u mit-tielet settur, a?na nu?aw u n?arr?u esperti biex ja?dmu fis-sistema kriminali.

LIFE ti??estixxi programmi li ju?aw esperti b?al intraprendituri, g?alliema u esperti tat-ta?ri?. Eureka huwa programm akkreditat sal-Livell 3 u li ja?dem ma’ Manchester College u Milton Keynes College. Attwalment LIFE qieg?da tniedi l-programmi g?at-ta?ri? tal-g?alliema sabiex jin?oloq portfolio ta’ g?alliema li jixtiequ ja?dmu fil-?abs fi ?dan dan il-programm.

LIFE hija ferm adattata g?all-parte?ipazzjoni f’dan il-pro?ett Ewropew billi l-programmi ta’ ta?ri? tal-g?alliema jiffukaw fuq setturi ta’ kompetenzi iktar sottili: ir-rikonoxximent tal-karatteristi?i so?jali tal-pri?unieri, it-ta?dit u l-interazzjoni mal-pri?unieri, i?-?amma ta’ standards professjonali fl-i?vol?iment tal-programm, l-interazzjoni u l-kuntatt mal-pri?unieri, ir-role plays, l-opportunitajiet ta’ impjieg/impjieg indipendenti, l-g?arfien dwar is-sa??a mentali u l-?idma ma’ partijiet interessati esterni.

LIFE tista’ u ser tassisti fl-i?vilupp tal-metodolo?ija tal-programm billi taqsam il-prattika tajba u tg?in fit-tfassil tal-materjal tal-kors. LIFE ser tie?u wkoll ir-responsabbiltà g?all-organizzazzjoni tal-avveniment nazzjonali fir-Renju Unit u ser timmira li tikkontribwixxi g?ax-xog?ol tal-imsie?ba l-o?ra permezz tal-konsultazzjoni. LIFE ser tkun involuta fil-pakketti kollha tax-xog?ol tal-pro?ett.