User Voice (UK)

logo_user_voice

User Voice hija organizzazzjoni nazzjonali ta’ karità mmexxija mill-utenti, li topera fil-qasam tas-sistema tal-?ustizzja kriminali u madwaru. Hija bba?ata fuq il-prin?ipji tal-koproduzzjoni; ji?ifieri li l-utenti tas-servizzi tas-sistema tal-?ustizzja kriminali jridu jkunu involuti fit-tfassil, it-tqassim u l-provvediment ta’ servizzi sabiex l-interventi jkunu ta’ su??ess. ?afna drabi s-servizzi g?all-persuni f’detenzjoni huma mfassla minn dawk li m’g?andhom l-ebda esperjenza diretta tal-?ustizzja kriminali u g?aldaqstant il-perspettiva tal-utenti tas-servizz hija important ?afna sabiex ji?i assigurat li l-politiki u l-prattiki jkunu adatti g?all-g?an.

A?na nispe?jalizzaw fl-involviment tal-utenti tas-servizz u l-i?vilupp ta’ forums tal-utenti tas-servizz li permezz tag?om il-kummissarji u l-provvedituri tas-servizz ikunu jistg?u jsibu konnessjoni ma’ din il-perspettiva.

A?na wkoll favur il-vi?ibbiltà fl-g?oti tas-servizzi tal-persuni li g?amlu delitt i?da rriformaw ru?hom, u g?alhekk mexxejna l-impjegar tal-utenti tas-servizzi fix-xog?ol ta’ ?ustizzja kriminali tag?na, billi ?dimna fuq il-?estjoni tar-riskji reali u per?eputi u t-tne??ija tal-ostakli tad-diskriminazzjoni fis-suq tax-xog?ol li jiffa??jaw lil dawk bi storja kriminali.

User Voice tippromwovi wkoll l-appo?? tal-pari fil-?absijiet. Noffru l-korsijiet ta’ peer mentoring fil-?absijiet u waqt il-probazzjoni.

User Voice hija ?erqana li tkun involuta fl-i?vilupp ta’ dan il-pro?ett g?ax tista’ ??ib il-perspettiva tal-utent tas-servizz lill-pro?edura, u tu?a dik l-esperjenza biex issa??a? il-programm. Il-kuntratti attwali tag?na ma’ 11-il ?abs u 5 organizzazzjonijiet tal-probazzjoni (inklu? f’Londra) ser ikunu vitali billi jiffa?ilitaw l-a??ess g?all-?absijiet u l-kuntatt mal-persunal edukattiv li ja?dem fi stabbilimenti tal-?abs. User Voice ser tkun involuta fil-pakketti tax-xog?ol kollha tal-pro?ett.