Asociația Națională Pentru Acțiune Familială – Anjaf, PT

ANJAF_logo_Novo

ANJAF este o asocia?ie non-profit, constituit? în 1989, al c?rei scop este de a încuraja solidaritatea între tineri, familiile lor ?i comunitate, cu scopul de a promova egalitatea, justi?ia ?i progresul, prin ac?iuni armonizate de dezvoltare economic?, social? ?i cultural? asigurând reprezentarea, participarea ?i interven?ia.

Obiectivul principal este de a desf??ura activit??i care contribuie la integrarea socio-profesional? ?i dezvoltarea socio-cultural? a tuturor grupurilor expuse, ?i anume cele într-o situa?ie de excludere, cu scopul de a promova armonia social?.

ANJAF are o experien?? îndelungat? în mediile penitenciare, ?i lucreaz? din 2004 la mai multe proiecte cu leg?tur? direct? sau indirect? cu de?inu?ii la nivel na?ional ?i transna?ional.

ANJAF va fi implicat? în toate pachetele de lucru din cadrul proiectului, dar în principal va fi responsabil? cu punerea în aplicare a activit??ilor de proiect la nivel na?ional ?i cu asigurarea implic?rii p?r?ilor interesate relevante. Va lua parte la toate ?edin?ele de proiect ?i va organiza ateliere de lucru la nivel na?ional cu p?r?ile interesate a?a cum este prev?zut în proiect.