Centrul Trebnje pentru Educație și Cultură – CIK (SI)

logo_cik

Centrul Trebnje pentru Educa?ie ?i Cultur? este o organiza?ie public?, înfiin?at? de municipalitatea din Trebnje pentru a promova ?i dezvolta educa?ia adul?ilor. Oferim o gam? larg? de programe formale ?i informale.

În ultimii ani, o aten?ie sporit? a fost acordat? diferitelor proiecte care dezvolt? ?i încurajeaz? înv??area de-a lungul vie?ii în rândul diferitelor grupuri-?int?, cre?terii nivelului de alfabetizare, în special a grupurilor social-vulnerabile (în vârst?, locuitorii din mediul rural, membri ai comunit??ii de romi, persoane cu nevoi speciale, ?omerii, persoanele care execut? o pedeaps? cu închisoarea, etc).
Spectrul de activit??i principale:

  • Înv???mântul primar pentru adul?i este destinat tuturor adul?ilor cu studii primare incomplete care doresc s? termine ?coala primar? ?i se înscrie la cursurile de formare continu?.
  • Înv???mântul profesional ?i tehnic pentru adul?ii care nu au reu?it s? ating? sau s?-?i completeze educa?ia profesional? sau tehnic? în cadrul înv???mântului obi?nuit, sau atunci când educa?ia lor existent? nu satisface cerin?ele de pe pia?a muncii.
  • Cursuri: cursuri de limbi str?ine, cursuri de limba sloven? pentru str?ini, în domeniul informatic, de contabilitate, asistent buc?tar, asistent de îngrijire la domiciliu.
  • Universitatea de vârsta a treia este destinat? pentru popula?ia pensionat? ?i î?i propune s? previn? singur?tatea în rândul persoanelor în vârst?, cre?te includerea lor în educa?ie ?i în societate, precum ?i s? încurajeze cet??enia activ?.
  • CIK Trebnje este partenerul na?ional în cadrul proiectului. Acesta este responsabil pentru buna func?ionare a proiectului în Slovenia, în strâns? cooperare cu cel?lalt partener sloven PRO-ECO. Centrul este îns?rcinat cu managementul general al p?r?ilor interesate ?i desf??urarea activit??ilor în Slovenia. Centrul este, de asemenea, responsabil de implementarea pilot a proiectului în Slovenia ?i pentru diseminarea ?i exploatarea care are loc în Slovenia, ?i este de asemenea implicat în toate pachetele de lucru ale proiectului.