EUROCOOP Institutul de Cercetare și Dezvoltare Europeană (SI)

logo_eurocoop

Institutul de Cooperare, cercetare ?i dezvoltare European? EUROCOOP este o organiza?ie privat? non-profit. Echipa se concentreaz? pe cercetare ?i dezvoltare a zonelor sociale cheie în Europa de ast?zi.

Membrii institutului particip? la PROIECTE EUROPENE în domeniul grupurilor sociale vulnerabile, incluziune social?, egalitate între sexe, nediscriminare, drepturi universale ale omului ?i drepturile copiilor. Ne str?duim s? încuraj?m persoanele fizice, organiza?iile ?i guvernele s? fac? schimb?ri eficiente ale sistemului existent, s? ghideze p?r?ile interesate înspre solu?ii pa?nice, asigurând demnitate pentru to?i oamenii, în special pentru copii, tineri ?i femei.

Echipa noastr? de exper?i ia parte la proiecte Europene în cadrul CERCET?RII ?I DEZVOLT?RII IT, concentrându-se pe activit??ile de cercetare interdisciplinare în diverse domenii de incluziune social? ?i protec?ie social? ?i dezvoltare a unor instrumente de e-learning, în DISEMINARE cu ac?iuni cuprinz?toare care vizeaz? sensibilizarea publicului, diseminarea activ? a rezultatelor proiectului ?i crearea de materiale promo?ionale ?i educa?ionale ?i în MANAGEMENTUL DE PROIECT ?I ASIGURAREA CALIT??II cu experien?a acumulat? în mai mult de 25 de proiecte europene ?i na?ionale.

Compania este partener principal pentru WP3 – Dezvoltarea Asistentului de Integrare. Acesta se va ocupa cu dezvoltarea unui mediu on-line pentru profesioni?tii din educa?ia adul?ilor, de la plan la aplicarea implement?rii.