EUROCOOP, Inštitut za evropske raziskave in razvoj (SI)

logo_eurocoop

Inštitut za evropsko sodelovanje na podro?ju raziskav in razvoja EUROCOOP je zasebna neprofitna organizacija. Ekipa se osredoto?a na raziskave in razvoj na klju?nih družbenih podro?jih v današnji Evropi.

?lani inštituta sodelujejo v evropskih projektih na podro?ju ranljivih družbenih skupin, socialne vklju?enosti, enakosti spolov, nediskriminacije, univerzalnih ?lovekovih pravic in pravic otrok. Prizadevajo si za krepitev vloge posameznikov, organizacij in vlad, u?inkovite spremembe obstoje?ega sistema, vodenje interesnih skupin v smeri iskanja miroljubnih rešitev, ki zagotavljajo dostojanstvo za vse ljudi, še posebej za otroke, mladino in ženske.

Ekipa strokovnjakov sodeluje v evropskih projektih v okviru raziskov in IT razvoja, s poudarkom na interdisciplinarnih raziskovalnih dejavnosti na razli?nih podro?jih socialne vklju?enosti in socialne zaš?ite, razvoja e-u?nih pripomo?kov, promocije z obsežnimi usmerjenimi ukrepi za ozaveš?anje javnostmi, aktivne promocije rezultatov projektov ter ustvarjanje promocijskih in izobraževalnih gradiv pri vodenju projektov ter zagotavljanje kakovosti, pridobljene s strokovnim znanjem v ve? kot 25 evropskih in nacionalnih projektih.

EUROCOOP je vodilni partner za WP 3 – Development of Induction Assistant, torej za razvoj spletnega okolja za izobraževanje u?iteljev.