Kakovost (DP 6)

Cilj tega delovnega paketa je inovativno povezati principe in orodja družbene odgovornosti in kakovosti ter jih vključiti v aktivnosti vodenja skozi celotno trajanje EisAlp projekta. Na ta način želimo povečati družbeni prispevek projekta ter zagotoviti, da se bojo pravočasno dosegali načrtovani rezultati in cilji projekta ter tako zagotovili njegovo trajnost.

AKTIVNOSTI

6.1. Razvoj politike zagotavljanja kakovosti in družbene odgovornosti, ki bo vključevala cilje, načine izvajanja in odgovorne za njihovo izvajanje. Politika zagotavljanja kakovosti bo temeljila na načelih smiselnosti, izvedljivosti in učinkovitosti, spoštovanja človekovih pravic, transparentnosti in etike ter vključevala zainteresirano javnost.

6.2. Razvoj metodologije spremljanja kakovosti in Družbene odgovornosti (DO); temeljila bo na objektivno preverljivih kazalnikih in bo veljala za načrtovane rezultate projekta in ključne ukrepe DO: opredelitev kakovosti, količine in rokov izvedbe. Metodologija bo dogovorjena, sprejeta na projektnih skupinah za vsak DP in bo temeljila na naboru kazalnikov DO, ki jih je že razvil partner REPER21 na podlagi GRI in ISO 260000. Instrumenti spremljanja kakovosti bojo dogovorjeni tudi z zunanjim ocenjevalcem.

6.3. Redno spremljanje kakovosti in družbene odgovornosti (objektivno preverljivih kazalnikov); Glavno orodje spremljanja bojo redni obiski na kraju samem in vprašalniki. V primeru odstopanj na področju zagotavljanja kakovosti in politike družbene odgovornosti v projektu bo ta aktivnost omogočila razvoj in izvedbo korekcijskih ukrepov v podporo nenehnih izboljšav, razvoja in trajnosti projekta.

6.4. Ocenjevanje dosežene kakovosti in politike družbene odgovornosti, upoštevajoč PCM kriterije učinkovitosti, uspešnosti, vpliva, ustreznosti in trajnosti. Ocena končne kakovosti projekta bo oblikovana v obliki končnega poročila, katerega posebno poglavje bo namenjeno družbeni odgovornosti in uporabljenim ukrepom politike družbene odgovornosti.

DP 6 neposredno obravnava projektno skupino in posredno ciljne skupine, zlasti preko aktivnosti zagotavljanja kakovosti, s pomočjo vprašalnikov, ki bojo namenjeni ugotavljanju njihovega zadovoljstva. Tako dobljeni evalvacijski podatki bojo dragocen vir razvoja in oblikovanja politike zagotavljanja kakovosti skozi celotni projekt. Prav tako bo vprašalnik dostopen tudi na spletni strani projekta. Na ta način bomo omogočili in spodbujali trajno pridobivanje povratnih informacij uporabnikov rezultatov projekta.

REZLUTAT

  • Vodnik zagotavljanja trajnosti projekta – brošura – download pdf