DRUŽBENA ODGOVORNOST

Societal Reposability

EIS ALP je eden od inovativnih projektov, podprtih v letu 2013. Obstaja veliko inovativnih elementov našega projekta, med njimi pa so najpomembnejši vključevanje družbene odgovornosti (DO), načela kakovosti in orodja v aktivnosti vodenja projekta.

Kako smo prišli na to idejo? CPIP je vse od leta 2010 partner v REPER21-jevi DRUŽBENI mreži, omrežju, ki spodbuja uvajanje kazalnikov družbene odgovornosti v življenje in delo nevladnih organizacij. S pričujočim projektom smo želeli narediti korak dlje in vključiti omenjene kazalnike v življenjski cikel celotnega projektnega vodenja in na ta način v EU podprte projekte.

Kaj želimo doseči?

 1. Maksimalno povečati družbeni prispevek projekta:
  • Socialno varstvo (dostojni delovni pogoji, zdravje in sociala, enake možnosti, spoštovanje zasebnega življenja, medkulturni dialog, univerzalnost človekovih pravic). Medkulturni dialog je v našem projektu pomemben, saj sestavlja projektno partnerstvo 11 institucij iz 5 držav članic EU.
  • gospodarstvo (trajnost, stroškovna učinkovitost, stabilnost delovnih mest, vpliv na lokalno skupnost, spodbujanje družbene odgovornosti, zeleno gospodarstvo),
  • okoljevarstvo (zmanjšaj-ponovno uporabi-recikliraj, varovanje okolja in spodbujanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov, promocija RIO načel)
  • upravljanje (etična komunikacija, sodelovanje interesnih skupin, transparentnost, odgovornost, usklajevanje z drugimi sorodnimi projekti, lobiranje in predstavništvo). Pomemben del našega projekta je razvoj z neposredno udeležbo naših interesnih skupin, ki igrajo pomembno vlogo, saj verjamemo, da bojo le preko njihovega neposrednega sodelovanja izdelki pravilno razviti in uporabljeni. Projekt je močno vpet v evropske pobude, prav tako pa tudi verjamemo, da moramo graditi na razvoju, ki so ga že dosegli naši partnerji. Izvedli bomo projekt na najbolj transparenten in odgovoren možen način, z dogovorjenimi odločitvami med partnerji in dostopnostjo do vseh rezultatov, razvitih z javnimi sredstvi.
 2. Zagotoviti, da bojo vsi rezultati razviti pravočasno, ustrezni in izvedljivi, da bojo doseženi vsi zastavljeni cilji ter prispevali k trajnosti projekta; saj skrbimo za ustrezno porabo javnih sredstev, kako so le-ta porabljena in kakšne rezultati se z njimi razvijajo.

Kako bomo to dosegli?   

 1. Razvoj politike zagotavljanja kakovosti in družbene odgovornosti, ki bo vključevala cilje, načine izvajanja in odgovorne za njihovo izvajanje. Politika zagotavljanja kakovosti bo temeljila na načelih smiselnosti, izvedljivosti in učinkovitosti, spoštovanja človekovih pravic, transparentnosti in etike ter vključevala zainteresirano javnost.
 2. Razvoj metodologije spremljanja kakovosti in Družbene odgovornosti (DO); temeljila bo na objektivno preverljivih kazalnikih in bo veljala za načrtovane rezultate projekta in ključne ukrepe DO: opredelitev kakovosti, količine in rokov izvedbe. Metodologija bo dogovorjena, sprejeta na projektnih skupinah za vsak DP in bo temeljila na naboru kazalnikov DO, ki jih je že razvil partner REPER21 na podlagi GRI in ISO 260000. Instrumenti spremljanja kakovosti bojo dogovorjeni tudi z zunanjim ocenjevalcem.
 3. Redno spremljanje kakovosti in družbene odgovornosti (objektivno preverljivih kazalnikov); Glavno orodje spremljanja bojo redni obiski na kraju samem in vprašalniki. V primeru odstopanj na področju zagotavljanja kakovosti in politike družbene odgovornosti v projektu bo ta aktivnost omogočila razvoj in izvedbo korekcijskih ukrepov v podporo nenehnih izboljšav, razvoja in trajnosti projekta.
 4. Ocenjevanje dosežene kakovosti in politike družbene odgovornosti, upoštevajoč PCM kriterije učinkovitosti, uspešnosti, vpliva, ustreznosti in trajnosti. Ocena končne kakovosti projekta bo oblikovana v obliki končnega poročila, katerega posebno poglavje bo namenjeno družbeni odgovornosti in uporabljenim ukrepom politike družbene odgovornosti.