Center Za Izobraževanje In Kulturo Trebnje – CIK (SI)

logo_cik

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje je javna organizacija, ki jo je ustanovila ob?ina Trebnje za pospeševanje in razvoj izobraževanja odraslih. Ponuja široko paleto formalnih in neformalnih programov.

V zadnjih letih se fokusira na razli?ne projekte, ki razvijajo in spodbujajo vseživljenjsko u?enje med razli?nimi ciljnimi skupinami, ter na dvig ravni pismenosti zlasti socialno ranljivih skupin (starostniki, podeželski prebivalci, pripadniki romske skupnosti, brezposelne osebe, ki prestajajo zaporno kazen, itd.)

Glavne dejavnosti:

  • Osnovnošolsko izobraževanje za odrasle je namenjeno vsem odraslim z nedokon?ano osnovnošolsko izobrazbo, ki želijo dokon?ati osnovno šolo in se vpisati na študijski program.
  • Poklicno in strokovno izobraževanje odraslih, ki še niso uspeli dose?i poklicne ali strokovne izobrazbe z rednim izobraževanjem ali ?e njihova obstoje?a izobrazba ne ustreza potrebam trga dela.
  • Te?aji: jezikovni te?aji, slovenš?ina za tujce, ra?unalniška pismenost, ra?unovodski in knjigovodski te?aji, te?aji za pomo?nika kuharja, medicinsko sestro na domu.
  • Univerza za tretje življenjsko obdobje je namenjena upokojeni populacijo in si prizadeva za prepre?evanje osamljenosti med starejšimi, pove?evanje njihove vklju?enosti v izobraževanje in v družbo ter spodbuja aktivno državljanstvo.

CIK Trebnje je nacionalni partner v projektu. Odgovoren je za nemoteno delovanje projekta v Sloveniji, v tesnem sodelovanju z drugim slovenskim partnerjem EUROCOOP. Zadolžen je za celovito upravljanje z zainteresiranimi stranmi in izvajanje aktivnosti v Sloveniji ter za pilotno izvedbo projekta v Sloveniji, diseminacijo in uporabo, ki poteka v Sloveniji, sodeluje pa tudi v vseh delovnih paketih projekta.